براي آزادي رامين جهانبگلو

Monday, May 01, 2006

براي آزادي بيان

خبر كوتاه:دكتررامين جهانبگلو از اواخر هفته گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات به سر مي برد.سوال:چه بايد كرد؟
لطفا با ارئه كوتاه پيشنهاد-درصورت امكان با امضا و آدرس اينترنتي- مارا در اعتراض به اين امر ياري كنيد.
جمعي از دانشجويان دانشگاههاي تهران